privacy policy

Dit doen we met je gegevens

PRIVACY STATEMENT

Hofman Online is onderdeel van Addit Communicatie.
Hofman Online, gevestigd Louise de Colignylaan 343, 3136 NS Vlaardingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hofman Online
Louise de Colignylaan 343, 3136 NS Vlaardingen
Telefoon: +3168118773
Emailadres: 010mobydick@gmail.com

Dirk Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Addit Communicatie. Hij is te bereiken via 010mobydick@gmail.com of het hierboven vermelde telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hofman Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens (indien aan ons door jou verstrekt) die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie uitgebreid gegevens te verzamelen over websitebezoekers. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 010mobydirk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hofman Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van een eventuele betaling
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Hofman Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Hofman Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hofman Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia zoals eerder aangegeven:
Naam, adres, geboortedatum, telefoon en e-mailadres
Bewaartermijn:
Max. 7 jaar
Reden:
op basis van de fiscale boekhoud- en administratieplicht
Volgens artikel 25 AWR

Delen van persoonsgegevens met derden
Hofman Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hofman Online gebruikt op de website cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij uw goedkeuring bij gebruik van de website. Deze cookies worden verder niet door ons voor andere doeleinden gebruikt. Daarnaast werken wij met Google Analytics voor statische gegevens. Deze gegevens worden 16 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hofman Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 010mobydick@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hofman Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hofman Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via 010mobydick@gmail.com